POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w aplikacji mobilnej Yoniee, której właścicielem i administratorem jest Yoniee sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000936594). Wszelkie słowa pisane wielką literą w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie. Od dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej „RODO”). RODO nakłada na nas m. in. obowiązek poinformowania Cię o tym kto przetwarza Twoje dane osobowe, w jakim celu i przez jaki okres. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Aplikacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią – w przypadku jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej [email protected].

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Yoniee sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Cieszyńska 13, 30-015 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000936594, NIP: 9452250556, wysokość kapitału zakładowego: 7.400,00 PLN („Administrator”).

DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, przy wykorzystaniu następujących adresów: ul. Cieszyńska 13, 30-015 Kraków, email: [email protected].

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu ustalenia Twojej geolokalizacji,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,
 • w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Cię o wyniku rozpatrzenia reklamacji,
 • w przypadku wystąpienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w przypadku otrzymania od Ciebie pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Aplikacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski o których mowa powyżej,
 • w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia zakresu Twojej odpowiedzialności.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji obejmują następujące dane:

 • numeru telefonu, którego podanie jest niezbędne w celu zarejestrowania się przez Ciebie w Aplikacji, a następnie w celu logowania się w niej,
 • w przypadku wyrażenia przez Ciebie takiej zgody – dostęp do Twojej listy kontaktów,
 • geolokalizacja – w celu zapewnienia Ci dostępu do wszystkich funkcjonalności Aplikacji, a w szczególności w Gamifikacji, w tym aby dostarczać, personalizować i ulepszać zawartość prezentowanych Ci YonieeBallów,
 • informacje i treści, które dostarczasz przy pomocy Aplikacji – gromadzimy Posty, wiadomości i inne informacje otrzymywane od Ciebie podczas korzystania z Aplikacji, a w szczególności podczas tworzenia jakichkolwiek treści i ich udostępniania. Mogą to być informacje zawarte w dostarczanych przez Ciebie treściach lub ich dotyczące (jak metadane), np. informacje o miejscu wykonania zdjęcia lub dacie utworzenia pliku. Zalicza się do tego też to, co widzisz za pośrednictwem dostarczanych przez nas funkcji, takich jak aparat lub dawać wskazówki dotyczące korzystania z trybu portretowego[b]. Automatycznie przetwarzamy treści i wiadomości dostarczane przez Ciebie i inne osoby, aby przeanalizować ich kontekst i zawartość do celów opisanych powyżej,
 • w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji przetwarzamy również takie dane jest: strefa czasowa, w której przebywasz, kraj, w którym przebywasz, język Twojego urządzenia, język Twojej aplikacji, ID Twojego urządzenia, Twój sposób łączenia z Internetem, wersja Twojego oprogramowania, Twoja płeć, informacja czy logujesz się w Aplikacji za pośrednictwem Face ID lub Touch ID.
 • posiadane dane wykorzystujemy również do tego, by rozwijać, testować i ulepszać Aplikację, w tym by prowadzić badania i sondaże oraz testować nowe funkcjonalności Aplikacji i rozwiązywać jakiekolwiek pojawiające się problemy i trudności techniczne.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia sprawnego i należytego funkcjonowania Aplikacji, w tym: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne oraz instytucjom płatniczym i uprawnionym organom państwowym.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

INFORMACJE O PROFILOWANIU

Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie Twojego zainteresowania zawartością Aplikacji oraz pomiarów zachowania. Profilowanie odbywa się m.in. w oparciu o Twoje zainteresowania i preferencje ustalone na postawie Twoich zachowań w Aplikacji,, oglądane przez Ciebie treści w Aplikacji, geolokalizację, przebyte przez Ciebie trasy piesze, zwiedzone widoki Aplikacji, odkryte przez Ciebie YonieeBalle oraz ich zawartość. W przypadku automatycznego dopasowania, Twoje dane wykorzystujemy do stworzenia automatycznie profilu Twoich zainteresowań, odpowiadającego Twoim preferencjom. Umożliwia to nam dostosowanie treści prezentowanych Ci Aplikacji do Twoich indywidualnych potrzeb, w Gamifkacji na wyświetlanie zawartości YonieeBallów w sposób najbardziej odpowiedni i dostosowany do Twoich zainteresowań. Decyzje podejmowane w powyższy sposób mają wpływ na prowadzenie analiz, prognoz zainteresowania produktami i usługami dostępnymi w Gamifikacji, pomiarów zachowania. Podejmowanie decyzji przy użyciu profilowania w żaden sposób nie wywołuje skutków prawnych wobec Ciebie ani w inny istotny sposób na Ciebie nie wpływa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:

 • w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z Twoją geolokalizacją – do czasu odwołania przez Ciebie udzielonej zgody w tym zakresie, co może nastąpić w każdym momencie poprzez zmianę w ustawieniach Aplikacji,
 • w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Tobą a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną opisaną w Regulaminie – przez cały okres korzystania przez Ciebie z Aplikacji, następnie zaś przez okres 6 (sześciu) lat liczonych od końca roku, w którym zakończyłeś korzystanie z Aplikacji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy termin,
 • w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną opisanej w Regulaminie – przez okres 1 (jednego) roku po terminie rozliczenia reklamacji,
 • w przypadku wystąpienia roszczeń wynikających z korzystania przez Ciebie z Aplikacji – do momentu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • w przypadku otrzymania od Ciebie pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Aplikacji – przez okres 1 (jednego) roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski,
 • w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem – do momentu przedawnienia się karalności lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania przez Ciebie z Aplikacji ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.

INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Ci korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji, w tym poznanie wszystkich funkcjonalności Gamifikacji. Podanie przez Ciebie danych osobowych w reklamacjach jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Cię o wyniku ich rozpatrzenia. Podanie przez Ciebie danych osobowych podczas przedstawiania nam jakichkolwiek pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Aplikacji jest dobrowolne, niemniej niezbędne do przedstawienia nam ich i udzielenia Ci odpowiedzi.

INFORMACJA O ŹRÓDLE POCHODZENIA DANYCH

Informacje dotyczące Twojego numeru telefonu, imienia, nazwiska, adresu i adresu email, geolokalizacji, Twojej listy kontaktów zostały uzyskane bezpośrednio od Ciebie. W zakresie pozostałych danych zostały one zebrane samodzielnie przez nas w oparciu o sposób korzystania przez Ciebie z Aplikacji.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian Polityce Prywatności powiadomimy Cię o nich, dając Ci możliwość zapoznania się z ich nową wersją, zanim jeszcze zacznie ona obowiązywać.

Made on
Tilda