POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w aplikacji mobilnej Yoniee, której właścicielem i administratorem jest Yoniee sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000936594). Wszelkie słowa pisane wielką literą w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie. Od dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej „RODO”). RODO nakłada na nas m. in. obowiązek poinformowania Cię o tym kto przetwarza Twoje dane osobowe, w jakim celu i przez jaki okres. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Aplikacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią – w przypadku jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej hello@yoniee.com.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Yoniee sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Cieszyńska 13, 30-015 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000936594, NIP: 9452250556, wysokość kapitału zakładowego: 7.400,00 PLN („Administrator”).

DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, przy wykorzystaniu następujących adresów: ul. Cieszyńska 13, 30-015 Kraków, email: hello@yoniee.com.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu ustalenia Twojej geolokalizacji,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zapewnienia Ci możliwości zakupu YonieeToków, wymiany ich na Benefity i przekazania Twoich danych osobowych Twórcom w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej zakupu YonieeToków oraz zawarcia i realizacji umowy dotyczącej zamiany YonieeToków na Benefity, przekazania złożonej przez Ciebie reklamacji dotyczącej ww. umów,
 • w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Cię o wyniku rozpatrzenia reklamacji,
 • w przypadku wystąpienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w przypadku otrzymania od Ciebie pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Aplikacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski o których mowa powyżej,
 • w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia zakresu Twojej odpowiedzialności.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji obejmują następujące dane:

 • numeru telefonu, którego podanie jest niezbędne w celu zarejestrowania się przez Ciebie w Aplikacji, a następnie w celu logowania się w niej,
 • w przypadku wyrażenia przez Ciebie takiej zgody – dostęp do Twojej listy kontaktów,
 • w przypadku Twórców: informacje o Twoich profilach w innych socialmediach oraz kategorię, w której działasz – w celu umożliwienia Ci nadania statutu Twórcy,
 • w przypadku Twórców: numer Twojego rachunku bankowego – w celu dokonywania rozliczeń,
 • geolokalizacja – w celu zapewnienia Ci dostępu do wszystkich funkcjonalności Aplikacji, a w szczególności w Gamifikacji, w tym aby dostarczać, personalizować i ulepszać zawartość prezentowanych Ci YonieeBallów,
 • informacje dotyczące zawieranych przez Ciebie umów dotyczących zakupu YonieeeToków, wymiany YonieeToków na Benefity oraz wszelkie inne dane i informacje podane przez Ciebie podczas zawierania ww. umów z Twórcami, w tym dane dotyczące Twojego rachunku bankowego,
 • informacje i treści, które dostarczasz przy pomocy Aplikacji – gromadzimy Posty, wiadomości i inne informacje otrzymywane od Ciebie podczas korzystania z Aplikacji, a w szczególności podczas tworzenia jakichkolwiek treści i ich udostępniania. Mogą to być informacje zawarte w dostarczanych przez Ciebie treściach lub ich dotyczące (jak metadane), np. informacje o miejscu wykonania zdjęcia lub dacie utworzenia pliku. Zalicza się do tego też to, co widzisz za pośrednictwem dostarczanych przez nas funkcji, takich jak aparat lub dawać wskazówki dotyczące korzystania z trybu portretowego[b]. Automatycznie przetwarzamy treści i wiadomości dostarczane przez Ciebie i inne osoby, aby przeanalizować ich kontekst i zawartość do celów opisanych powyżej,
 • w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji przetwarzamy również takie dane jest: strefa czasowa, w której przebywasz, kraj, w którym przebywasz, język Twojego urządzenia, język Twojej aplikacji, ID Twojego urządzenia, Twój sposób łączenia z Internetem, wersja Twojego oprogramowania, Twoja płeć, informacja czy logujesz się w Aplikacji za pośrednictwem Face ID lub Touch ID.
 • Posiadane dane wykorzystujemy również do tego, by rozwijać, testować i ulepszać Aplikację, w tym by prowadzić badania i sondaże oraz testować nowe funkcjonalności Aplikacji i rozwiązywać jakiekolwiek pojawiające się problemy i trudności techniczne.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia sprawnego i należytego funkcjonowania Aplikacji, w tym: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne oraz instytucjom płatniczym i uprawnionym organom państwowym. W celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej zakupu YonieeToków i wymiany YonieeToków na Benefity Twoje dane zostaną przekazane odrębnym administratorom danych, tj. Twórcom. W przypadku Twórców wszystkie dane podane na Profilu są dostępne dla wszystkich Użytkowników oraz Niezarejestrowanych Użytkowników.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

INFORMACJE O PROFILOWANIU

Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie Twojego zainteresowania zawartością Aplikacji oraz pomiarów zachowania. Profilowanie odbywa się m.in. w oparciu o Twoje zainteresowania i preferencje ustalone na postawie Twoich zachowań w Aplikacji, w tym zainteresowanie Twórcami, dokonane zakupy YonieeToków oraz wymianę ich na Benefity, sposób wykorzystania YonieeToków, oglądane przez Ciebie treści w Aplikacji, geolokalizację, przebyte przez Ciebie trasy piesze, zwiedzone widoki Aplikacji, odkryte przez Ciebie YonieeBalle oraz ich zawartość. W przypadku automatycznego dopasowania, Twoje dane wykorzystujemy do stworzenia automatycznie profilu Twoich zainteresowań, odpowiadającego Twoim preferencjom. Umożliwia to nam dostosowanie treści prezentowanych Ci Aplikacji do Twoich indywidualnych potrzeb, w tym proponowanie w Marketplace Twórców, którzy mogą Cię najbardziej zainteresować, zaś w Gamifkacji na wyświetlanie zawartości YonieeBallów w sposób najbardziej odpowiedni i dostosowany do Twoich zainteresowań. Decyzje podejmowane w powyższy sposób mają wpływ na prowadzenie analiz, prognoz zainteresowania produktami i usługami dostępnymi w Gamifikacji i Marketplace, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty i usługi w Marketplace, wyświetlanie Ci proponowanej listy Twórców. Podejmowanie decyzji przy użyciu profilowania w żaden sposób nie wywołuje skutków prawnych wobec Ciebie ani w inny istotny sposób na Ciebie nie wpływa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:

 • w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z Twoją geolokalizacją – do czasu odwołania przez Ciebie udzielonej zgody w tym zakresie, co może nastąpić w każdym momencie poprzez zmianę w ustawieniach Aplikacji,
 • w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Tobą a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną opisaną w Regulaminie – przez cały okres korzystania przez Ciebie z Aplikacji, następnie zaś przez okres 6 (sześciu) lat liczonych od końca roku, w którym zakończyłeś korzystanie z Aplikacji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy termin,
 • w przypadku przetwarzania danych w związku z zawarciem pomiędzy Tobą a odpowiednim Twórcą umowy dotyczącej zakupu YonieeToków oraz wymiany YonieeToków na Benefity – przez okres 5 (pięciu) lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące zakupu YonieeToków i wymiany YonieeToków na Benefity zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, a następnie przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa,
 • w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną opisanej w Regulaminie – przez okres 1 (jednego) roku po terminie rozliczenia reklamacji,
 • w przypadku wystąpienia roszczeń wynikających z korzystania przez Ciebie z Aplikacji – do momentu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • w przypadku otrzymania od Ciebie pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Aplikacji – przez okres 1 (jednego) roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski,
 • w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem – do momentu przedawnienia się karalności lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania przez Ciebie z Aplikacji ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.

INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Ci korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji, w tym zakup YonieeToków, wymianę ich na Benefity oraz poznane wszystkich funkcjonalności Gamifikacji. Podanie przez Ciebie danych osobowych w reklamacjach jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Cię o wyniku ich rozpatrzenia. Podanie przez Ciebie danych osobowych podczas przedstawiania nam jakichkolwiek pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Aplikacji jest dobrowolne, niemniej niezbędne do przedstawienia nam ich i udzielenia Ci odpowiedzi.

INFORMACJA O ŹRÓDLE POCHODZENIA DANYCH

Informacje dotyczące Twojego numeru telefonu, imienia, nazwiska, adresu i adresu email, geolokalizacji, Twojej listy kontaktów zostały uzyskane bezpośrednio od Ciebie. W zakresie pozostałych danych zostały one zebrane samodzielnie przez nas w oparciu o sposób korzystania przez Ciebie z Aplikacji.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian Polityce Prywatności powiadomimy Cię o nich, dając Ci możliwość zapoznania się z ich nową wersją, zanim jeszcze zacznie ona obowiązywać.

Made on
Tilda