REGULAMIN APLIKACJI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji, w tym w szczególności zasady i warunki korzystania z Aplikacji przez Niezarejestrowanych Użytkowników, Użytkowników i Twórców, procedurę zawierania przez Użytkowników umów w zakresie zakupu YonieeToków i dokonywania płatności za nie, jak również zamiany ich na Benefity, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Yoniee, zakres odpowiedzialności Yoniee, okres obowiązywania umowy o korzystanie z Aplikacji i wypowiedzenie umowy, tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed rejestracją w Aplikacji przez Użytkowników. Ponadto Regulamin dostępny jest przez cały okres korzystania z Aplikacji w jej ustawieniach. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 • Dokonując rejestracji w Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego treści, a także zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • Dostęp do Aplikacji jest bezpłatny. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Aplikacji możliwy jest po uprzednim zarejestrowaniu się/zalogowaniu się w Aplikacji. Zakup YonieeToków związany jest z koniecznością dokonania zapłaty przez Użytkownika na rzecz Twórcy, za pośrednictwem Yoniee.
 • Wszelkie elementy graficzne Aplikacji, jej rozwiązania techniczne, oprogramowanie, bazy danych, sposób przedstawienia danych i informacji podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Yoniee.
 • Dane Yoniee do kontaktu z Użytkownikami: Yoniee sp. z o.o., ul. Cieszyńska 13, 30-015 Kraków, email: hello@yoniee.com.

DEFINICJE

Wszelkie słowa pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

 • Aplikacja – aplikacja mobilna Yoniee, składająca się z dwóch części: Marketplace oraz Gamifikacja, której właścicielem i administratorem jest Yoniee.
 • Benefity – produkty lub usługi oferowane przez Twórcę Użytkownikom w Aplikacji w części Marketplace, w zamian za YonieeToki.
 • Gamifikacja– część Aplikacji umożliwiająca Niezarejestrowanym Użytkownikom podgląd rzeczywistej mapy z zaznaczonymi na niej YonieeBallami, zaś Użytkownikom odkrywanie na mapie YonieeBallów i zbieranie Punktów XP, a następnie porównywanie swoich wyników z wynikami innych Użytkowników.
 • Marketplace – część Aplikacji umożliwiająca Niezarejestrowanym Użytkownikom oraz Użytkownikom przeglądanie postów umieszczonych przez Twórców, Użytkownikom zakup YonieeToków i zamianę ich na Benefity, zaś Twórcom na prezentację własnej osoby, umieszczanie Postów, sprzedaż YonieeToków Użytkownikom przy udziale agenta – Yoniee oraz oferowanie Benefitów w zamian na YonieeToki.
 • Niezarejestrowany Użytkownik – osoba korzystająca z Aplikacji, która nie dokonała zarejestrowania się w Aplikacji i w związku z tym posiada ograniczony dostęp do funkcjonalności Aplikacji.
 • Polityka Prywatności – dokument regulujący w sposób całkowity i wyczerpujący zasady przetwarzania danych osobowych Niezarejestrowanych Użytkowników, Użytkowników oraz Twórców.
 • Post – materiał wideo umieszczany przez Twórców na Profilu, dostępny dla Niezarejestrowanych Użytkowników i Użytkowników, prezentujący Twórców i ich markę lub reklamowane/wspierane przez niego marki, zachęcający do zakupu YonieeToków i zamianę ich na Benefity.
 • Profil – utworzony przez Twórcę profil w Aplikacji, zawierający informacje o Twórcy oraz wszystkie Posty kiedykolwiek opublikowane przez Twórcę w Aplikacji.
 • Punkty XP – punkty zbierane przez Użytkowników w Aplikacji w części Gamifikacja po uprzednim odkryciu YonieeBalli, na podstawie których tworzony jest ranking Użytkowników.
 • Ranking - ranking Użytkowników w części Gamifikacja, tworzony na podstawie ilości Punktów XP zebranych przez Użytkowników w danym Sezonie.
 • Sezon – dowolnie wybrany przez Yoniee czas trwania rozgrywki w części Gamifikacja, w trakcie której Użytkownicy zbierają Punkty XP. Sezon może być zakończony określoną przez Yoniee nagrodą, przyznawaną na jego zakończenie, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi przedstawionymi przez Yoniee.
 • Twórca – osoba będąca influencerem, która za pośrednictwem Aplikacji poprzez publikację Postów zamierza dotrzeć do swoich fanów, oferować Użytkownikom YonieeToki oraz oferować ich zamianę na Benefity. Uzyskanie statusu Twórcy wymaga uprzedniej weryfikacji przez Yoniee zgodnie z procedurą określoną w punkcie 6 Regulaminu. Twórca posiada wszelkie prawa i obowiązki Użytkownika oraz dodatkowo szczególne uprawnienia określone w Regulaminie.
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Aplikacji, która zarejestrowała się w Aplikacji.
 • Yoniee – Yoniee sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. ul. Cieszyńska 13, 30-015 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000936594, NIP: 9452250556, wysokość kapitału zakładowego: 7.400,00 PLN, będąca właścicielem i administratorem Aplikacji.
 • YonieeBall – wirtualne miejsca zlokalizowane w rzeczywistym otoczeniu Użytkownika, widoczne na mapie w Aplikacji w części Gamifikacja. Odkrycie zawartości YonieeBallów umożliwia Użytkownikom zbieranie Punktów XP. W YonieBallach mogą być umieszczone m.in. karty Twórców, promocje, zniżki, reklamy, YonieeToki określonych Twórców.
 • YonieeTok – bon towarowy różnego przeznaczenia (bon MPV), przy pomocy którego, Użytkownik realizuje płatność za oferowany przez Twórcę Benefit.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Niezarejestrowanego Użytkownika i Użytkownika urządzenia mobilnego umożliwiającego mu dostęp do Internetu. Korzystanie z Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Niezarejestrowany Użytkownik oraz Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinni zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia, z którego korzystają, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz dostęp do Internetu.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI PRZEZ NIEZAREJESTOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

 • Korzystanie z Aplikacji jest możliwe bez dokonania rejestracji/zalogowania się, jednak wiąże się to z ograniczoną dostępnością do funkcjonalności Aplikacji.
 • W części Marketplace Niezarejestrowany Użytkownik może przeglądać i wyszukiwać dostępnych w Aplikacji Twórców oraz zapoznawać się z umieszczonymi przez nich Postami, jak również zapoznawać się z ilością YonieeToków dostępnych u poszczególnych Twórców oraz oferowanych przez nich Benefitach.
 • W części Gamifikacja Niezarejestrowany Użytkownik ma możliwość podglądu mapy, wraz z oznaczeniem miejsca jego położenia na mapie (geolokalizacja) oraz z zaznaczonymi na mapie YonieeBallami. Niezarejestrowany Użytkownik nie ma możliwości sprawdzenia zawartości YonieeBallów czy zbierania Punktów XP.

KORZYSTANIE Z MARKETPLACE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 • Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Aplikacji wymaga uprzedniego zarejestrowania się w Aplikacji lub w przypadku dokonania uprzedniej rejestracji – zalogowania się do Aplikacji.
 • Rejestracja w Aplikacji wymaga podania numeru telefonu, a następnie podania przesłanego kodu weryfikacyjnego. W następnym kroku Użytkownik zobowiązany jest ustawić czterocyfrowy kod pin umożliwiający mu logowanie się do Aplikacji. Użytkownik może zezwolić na logowanie do Aplikacji przy użyciu Face ID lub Touch ID. Zgodę wyrażoną w tym zakresie można zmienić w każdym momencie w ustawieniach Aplikacji.
 • Korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika ustawionego samodzielnie przez niego kodu pin lub weryfikacji tożsamości Użytkownika przy użyciu Face ID lub Touch ID.
 • Numer telefonu Użytkownika ani inne jego dane nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.
 • W panelu Twoja YonieeKolekcja Użytkownik ma możliwość podglądu zakupionych przez siebie YonieeToków, zdobytych nagród w części Gamifikacja oraz podgląd historii złożonych przez siebie zamówień na Benefity.
 • W ustawieniach Aplikacji Użytkownik ma możliwość podglądu swoich danych (tj. numeru telefonu), jak również ma możliwość:
  • wskazania danych do dostawy Benefitów, tj. imię i nazwisko, adres, adres email,
  • dokonania zmiany w zakresie bezpieczeństwa: udzielenia Aplikacji dostępu do swoich kontaktów, umożliwienia logowania do Aplikacji przy użyciu Face ID lub Touch ID oraz dokonania zmiany kodu pin,
  • zgłoszenia chęci uzyskania statusu Twórcy,
  • dokonania oceny Aplikacji w AppStore lub Google Play,
  • dostępu do aktualnej wersji Regulaminu i Polityki Prywatności.
 • W przypadku udostępnienia przez Użytkownika Aplikacji dostępu do listy kontaktów, Użytkownik uzyskuje możliwość wysyłania zaproszeń do korzystania z Aplikacji wybranym przez siebie osobom.

KORZYSTANIE Z MARKETPLACE PRZEZ TWÓRCÓW

 • Aby uzyskać status Twórcy niezbędne jest w pierwszej kolejności pobranie Aplikacji i zarejestrowanie się w niej jako Użytkownik, a następnie zgłoszenie chęci pozostania Twórcą poprzez wybranie takiej opcji w ustawieniach Aplikacji. Uzyskanie statusu Twórcy wymaga podania imienia i nazwiska danej osoby, oznaczenie kategorii i socialmediów, w której dana osoba działa oraz podanie linków do socialmediów.
 • Użytkownik uzyskuje status Twórcy po pozytywnej weryfikacji przez Yoniee oraz zawarciu odrębnej umowy agencyjnej z Yoniee regulującej m.in. reprezentowanie Twórców przez Yoniee przy zawieraniu umowy sprzedaży YonieeToków oraz przyjmowania płatności. Twórca zostaje poinformowany o pozytywnej weryfikacji w Aplikacji oraz poprzez przesłanie wiadomości email na wskazany przez niego adres.
 • Wypełnienie kroków z punktów 6.1. i 6.2. powyżej umożliwia Twórcy korzystanie z pełnych funkcjonalności Aplikacji.
 • Twórca ma możliwość utworzenia w Aplikacji swojego Profilu, a następnie publikowania na nim Postów, umieszczania Benefitów, oferowania zakupu YonieeToków Użytkownikom oraz dokonywania zamiany YonieeToków na Benefity. Twórca nie może oferować jednocześnie więcej niż pięć Benefitów. Twórca posiada również dostęp do informacji dotyczących liczby zakupionych YonieeToków przez danych Użytkowników oraz informacji na temat dokonanych zamian YonieeToków na Benefity.
 • Każdemu Twórcy przysługuje w Aplikacji łącznie pula 1 miliona YonieeToków. Liczba YonieeToków dostępnych u danego Twórcy ulega zmniejszeniu w wyniku dokonania zakupów YonieeToków przez Użytkowników. Do czasu zamiany YonieeToków zakupionych przez danych Użytkowników na Benefity, limit YonieeToków pozostaje pomniejszony o YonieeToki będące w użyciu, które nie zostały wymienione na Benefity. Wymienione YonieeToki wracają do ogólnej liczby YonieeToków po dokonaniu zamiany YonieeToków na Benefity.
 • Twórca może wykorzystywać dane osobowe Użytkowników jedynie w celu realizacji umowy zakupu przez nich YonieeToków oraz dokonywania zamiany YonieeToków na Benefity, a w dalszej kolejności na realizację umowy w zakresie Benefitów.
 • Twórca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści publikowane przez siebie w Aplikacji.
 • Przed umieszczeniem jakichkolwiek treści w Aplikacji Twórca zobowiązany jest upewnić się, że nie narusza jakichkolwiek przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w tym w zakresie odnoszącym się do ograniczeń w zakresie promocji i reklamy określonych produktów czy usług.
 • Zakazane jest umieszczanie w Aplikacji jakichkolwiek treści, które:
  • naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego,
  • dotyczą nielegalnych, niebezpiecznych czy nieodpowiednich produktów lub usług,
  • wywierają na Użytkowniku nieuzasadnioną presję,
  • są w jakikolwiek sposób nieprawdzie lub fałszywe,
  • wprowadzają Użytkowników w błąd co do charakteru lub właściwości produktów lub usług
  • dyskryminują lub zachęcają do dyskryminacji z jakichkolwiek powodów, w szczególności ze względu na rasę, przynależność etniczną, kolor skóry, narodowość, wyznawaną religię, wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, sytuację rodzinną, niepełnosprawność, chorobę lub schorzenie genetyczne,
  • wzywają do stosowania przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub wobec mniejszości seksualnych,
  • stanowią reklamę lub informację o wyrobach tytoniowych i akcesoriach związanych z tymi kategoriami produktów, dotyczy to również m.in. papierosów elektronicznych, waporyzatorów ani innych produktów symulujących palenie,
  • stanowią reklamę lub informację o substancjach nielegalnych lub psychoaktywnych oraz niebezpiecznych substancjach, produktach lub suplementach,
  • stanowią reklamę lub informację o broni, amunicji i materiałach wybuchowych,
  • przeznaczone są dla osób dorosłych, co dotyczy nagości lub treści przedstawiających osoby w pozach wyzywających lub nacechowanych seksualnie lub w trakcie czynności, które są uważane za nacechowane seksualnie lub prowokujące,
  • stanowią reklamę lub informację o produktach lub usługach związanych ze zdrowiem seksualnym lub reprodukcyjnym,
  • stanowią naruszenie jakichkolwiek praw przysługujących osobom trzecim, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów czy tajemnicy handlowej,
  • są nadmiernie szokujące, sensacyjne lub przedstawiają nadmierną przemoc,
  • zawierają wulgaryzymy lub są obraźliwe,
  • zawierają reklamę lub informacje odnoszące się do pożyczek krótkoterminowych, zaliczek na poczet wypłaty czy poręczeń majątkowych.
 • Zakazane jest publikowanie w Aplikacji jakichkolwiek treści, które wskazywałby na poparcie określonych działań przez Aplikację czy Yoniee.
 • Yoniee ma prawo usunąć jakiekolwiek treści umieszczone przez Twórcę, które w jakikolwiek sposób naruszałyby Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Twórcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia względem Yoniee.
 • Yoniee uprawnione jest do podawania i rozpowszechniania we własnych celach promocyjnych i marketingowych informacji o korzystaniu przez danego Twórcę z Aplikacji.
 • Poprzez umieszczenie jakichkolwiek treści w Aplikacji Twórca wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Yoniee w celu prowadzenia promocji i reklamy Aplikacji, w tym w samej Aplikacji oraz w innych socialmediach, dowolnie wybranych przez Yoniee. Twórcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
 • Z chwilą zamieszczenia w Aplikacji jakichkolwiek treści, Twórca udziela Yoniee niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na korzystanie z nich zgodnie z Regulaminem, w tym na korzystanie z wizerunku Twórcy, na następujących, znanych w chwili udzielenia licencji, polach eksploatacji:
  • używania i wykorzystywania treści, we wszelkiej działalności promocyjnej, marketingowej, reklamowej i informacyjnej prowadzonej lub zorganizowanej przez Yoniee albo podmioty przez Yoniee wskazane, niezależnie od formy użytych w tym celu materiałów, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, w tym w środkach masowego przekazu, w sieci Internet, a także w broszurach, ulotkach, wizytówkach reklamowych i katalogach, niezależnie od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji,
  • utrwalania i zwielokrotniania treści techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, plastyczną, informatyczną, multimedialną, audiowizualną, wizualną, cyfrową zapisu magnetycznego, w tym poprzez dokonywanie zapisu treści na nośnikach elektronicznych oraz drukowanych, w tym poprzez zmianę formatu, w którym treści zostały utrwalone,
  • rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony w punkcie 6.14.2 powyżej, tj. w zakresie publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • wprowadzania treści do pamięci komputera lub pamięci wirtualnej i wykorzystania w sieciach informatycznych, w szczególności typu Internet,
  • wprowadzania do obrotu, wydawania oraz rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych oraz innych z wykorzystaniem Konfiguratora,
  • łączenia treści z utworami lub treściami innych autorów na potrzeby wszelkiej działalności promocyjnej, marketingowej, reklamowej i informacyjnej prowadzonej lub zorganizowanej przez Yoniee albo podmioty przez Yoniee wskazane.
 • Zakończenie współpracy Yoniee z Twórcami nie wpływa na uprawnienia Yoniee związane z korzystaniem z wizerunku oraz treść udzielonej licencji (zgodnie z postanowieniami punktów 6.13-614 Regulaminu).

ZAKUP YONIEETOKÓW I ICH ZAMIANA NA BENEFITY

 • Użytkownicy mają możliwość zakupu YonieeToków bezpośrednio na profilu danego Twórcy. Umowę zakupu YonieeToków w imieniu Twórcy zawiera agent – Yoniee, który jest upoważniony do zawarcia takiej umowy w imieniu Twórcy oraz jest upoważniony do przyjęcia płatności za zakup YonieeToków.
 • W celu zakupu YonieeToków niezbędne jest odnalezienie przez Użytkownika profilu wybranego Twórcy w Aplikacji, a następnie wybranie opcji „KUP YONIEETOKA”. W dalszym kroku niezbędne jest wskazanie przez Użytkownika liczby kupowanych YonieeToków.
 • 1 YonieeTok warty jest 1,00 zł.
 • YonieeToki są indywidualnie przypisane do danego Twórcy. Nie ma możliwości zamiany lub przeniesienia zakupionych YonieeToków jednego Twórcy na innego Twórcę.
 • Płatność za YonieeToki odbywa się na rachunek bankowy agenta, tj. na rachunek bankowy Yoniee.
 • Wraz z zapłatą za YonieeToki (na rachunek bankowy Yoniee) dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a Twórcą, na mocy której Twórca zobowiązany jest dokonać zamiany YonieeToków na wybrane przez Użytkownika Benefity, w zamian za określoną liczbę YonieeToków. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Twórcą w zakresie zakupu YonieeToków bez podania przyczyny poprzez anulowanie zakupu YonieeToków w terminie 14 dni od dnia dokonania ich zakupu.
 • Po zakupie YonieeToków niezbędne jest dodanie ich przez Użytkownika do portfela Yoniee w celu umożliwienia korzystania z nich. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wraz z momentem dodania YonieeToków do portfela następuje dostarczenie przez Twórcę treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Wraz z momentem złożenia dyspozycji dodania YonieeToków do portfela Yoniee Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na spełnienie świadczenia przez Twórcę, a Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy w zakresie zakupu YonieeToków. Użytkownik będący konsumentem akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że został poinformowany o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy zakupu YonieeToków zawartej z Twórcą.
 • Zamiana YonieeToków na Benefity odbywa się poprzez wybrane odpowiedniego Benefitu na profilu Twórcy, a następnie wybranie przycisku „CHCĘ WYMIENIĆ”.
 • Zamiana YonieeToków na Benefity możliwa jest po uprzednim podaniu przez Użytkownika danych do dostawy i kontaktu. W przypadku uprzedniego podania tych danych w Aplikacji dane do dostawy i kontaktu pobierane są automatycznie z danych podanych przez Użytkownika uprzednio w Aplikacji. Użytkownik ma możliwość wskazania innych danych.
 • W przypadku zamiany YonieeToków na Benefity istnieje możliwość dodania komentarza do zamówienia.
 • Zamiana YonieeToków na Benefity możliwa jest po wybraniu przycisku „POTWIERDŹ”. W wyniku wybrania przez Użytkownika przycisku „POTWIERDŹ” dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Twórcą, na mocy której Twórca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi wybrany przez niego Benefit.
 • Dostępność wybranych Benefitów może być ograniczona ilościowo i może być zależna od tego, który z Użytkowników zgłosi chęć zamiany YonieeToków na Benefity jako pierwszy.
 • Zakupione przez Użytkowników Benefity widoczne są dla Użytkowników w Aplikacji w panelu Twoja YonieeKolekcja.
 • W przypadku gdy Benefit stanowi rzecz materialną jego wysyłka nastąpi bezpośrednio przez Twórcę na adres wskazany przez Użytkownika, w terminie wskazanym przez Twórcę.
 • W przypadku gdy Benefit stanowi usługę lub rzecz niematerialną jego realizacja przez Twórcę nastąpi w terminie i w zakresie wskazanym bezpośrednio przez Twórcę.
 • Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Twórcą w zakresie zamiany YonieeToków na Benefity bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania ich zamiany. Oświadczenie o odstąpieniu składa się w drodze wiadomości email wysłanej na adres email Twórcy udostępniony Użytkownikowi po dokonaniu zamiany YonieeToków na Benefity. Prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy w zakresie zamiany YoinieeToków na Benefity jest wyłączone w następujących przypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli Twórca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Twórcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika będącego konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Twórcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy w zakresie zamiany YonieeToków na Benefity Twórca zobowiązany jest zwrócić Użytkownikowi YonieeToki w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić dany produkt Twórcy. Twórca uprawniony jest wstrzymać się ze zwrotem YonieeToków do chwili otrzymania dostarczonych produktów z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

KORZYSTANIE Z GAMIFIKACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 • Korzystanie z Gamifikacji wymaga udzielenia przez Użytkowników zgody na dostęp do ich położenia (geolokalizacja). Zgoda może być udzielona na stały dostęp do położenia Użytkowników lub tylko podczas korzystania z Aplikacji i może być zmieniona przez Użytkowników przez cały czas korzystania z Aplikacji.
 • Yoniee nadaje Użytkownikowi w Gamifikacji automatycznie nick oraz przypisuje mu avatara, które są widoczne dla pozostałych Użytkowników.
 • Poruszając się w rzeczywistym otoczeniu, Użytkownicy mają możliwość dotarcia do YonieeBallów. Po zbliżeniu się do danego YonieeBalla Użytkownik mam możliwość odkrycia jego zawartości.
 • Zawartość YonieeBallów i treści w nich umieszczone dostosowane są do preferencji Użytkowników w oparciu o zasady profilowania określone w Polityce Prywatności.
 • W zamian na odkrycie każdego YonieeBalla Użytkownik otrzymuje Punkty XP w ilości określonej przez Yoniee.
 • Gamifikacja podzielona jest na Sezony, których czas trwania i szczegółowe warunki określane są każdorazowo przez Yoniee. Sezon może kończyć się przyznaniem przez Yoniee lub określonego sponsora zewnętrznego nagrody. W takim przypadku Użytkownicy zostaną o tym każdorazowo poinformowani.
 • W trakcie każdego Sezonu Yoniee prowadzi Ranking Użytkowników. Dane Użytkowników udostępnione innym Użytkownikom w Rankingu obejmują jego nick oraz avatara. Historyczne Rankingi dostępne są w Aplikacji.

KORZYSTANIE Z GAMINFIKACJI PRZEZ TWÓRCÓW

 • Twórcy mogą korzystać z części Aplikacji Gamifikacji na takich samych zasadach jak Użytkownicy, z zastrzeżeniem, że w ustawieniach Aplikacji mogą dodawać swoje karty, produkty, usługi, YonieeToki do YonieeBallów.
 • W przypadku korzystania przez Twórców z Gamifikacji niewidoczne dla nich pozostają YonieeBalle z ich kartami, produktami, reklamami czy usługami.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 • Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Aplikacji oraz za treści umieszczone w Aplikacji. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Yoniee, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 • Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników w Aplikacji informacji lub jakichkolwiek innych treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszającymi czyjekolwiek dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych lub obraźliwych, wzywanie do stosowania przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub wobec mniejszości seksualnych. Niedozwolone jest również publikowanie treści zniesławiających, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową oraz zawierających materiały niezgodne z prawem. W razie naruszenia tego zakazu, Yoniee jest uprawnione do usunięcia danych treści lub informacji lub czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązany jest również do niepodejmowania działań zakłócających pracę Aplikacji. Użytkownik nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić lub łamać zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenie lub doprowadzając do jej przeciążenia. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Aplikacji.
 • Użytkownik nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta, w tym zachowanie w tajemnicy danych do logowania, odpowiedzialny jest Użytkownik, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Yoniee o bezprawnym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.

PRAWA I OBOWIĄZKI YONIEE

 • Yoniee dba o zapewnienie prawidłowej dostępności Aplikacji, jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym jej działaniem.
 • Yoniee zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług w przypadku awarii, przeglądów lub modernizacji systemu teleinformatycznego należącego do Yoniee. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji Yoniee opublikuje stosowny komunikat.
 • Yoniee jest uprawnione do przeprowadzenia działań weryfikacyjnych mających na celu kontrolę treści umieszczonych w Aplikacji pod względem ich autentyczności oraz zgodności z Regulaminem. Yoniee jest uprawnione do usunięcia informacji lub treści, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z prawem, naruszają prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu, o czym Yoniee powiadomi Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń względem Yoniee.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI YONIEE

 • Yoniee odpowiedzialne jest za jakość i sposób świadczonych usług w postaci zapewnienia dostępu do Aplikacji i korzystania z jej funkcjonalności.
 • Yoniee udostępnia Aplikację jedynie w celach określonych w Regulaminie. Yoniee nie jest stroną umów dotyczących zakupu YonieeToków zawieranych przy pomocy Aplikacji pomiędzy Użytkownikami a Twórcami, ani umów dotyczących zamiany YonieeToków na Benefity. W konsekwencji Yoniee nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników za należyte świadczenie usług przez Twórców (ich sposób czy jakość), ani wobec Twórców za dokonanie przez Użytkowników płatności za YonieeToki.
 • W związku z tym, że Yoniee nie jest instytucją płatniczą ani dostawcą usług płatniczych, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, wszelkie reklamacje dotyczące płatności internetowych Użytkownicy powinni zgłaszać bezpośrednio do poszczególnych dostawców usług płatniczych. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z warunkami danego dostawcy usług płatniczych. Reklamacje dotyczące płatności składane do Yoniee będą przekazywane poszczególnym dostawcom usług płatniczych, o czym dany Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Yoniee nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki opóźnienia bądź zwłoki w przekazaniu reklamacji do dostawców usług płatniczych za pośrednictwem Yoniee.
 • Yoniee nie ponosi odpowiedzialności za:
  • przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji wynikające z przyczyn niezależnych od Yoniee stanowiących siłę wyższą,
  • błędnym działaniem lub awariami systemów teleinformatycznych lub sieci telekomunikacyjnych, z których korzysta Użytkownik,
  • problemy lub utrudnienia techniczne po stronie Użytkownika związane z działaniem urządzeń Użytkownika, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Aplikacji lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem,
  • autentyczność, rzetelność, poprawność, prawdziwość, kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Twórców oraz danych przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji,
  • treść opinii publikowanych przez Twórców,
  • szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z korzystaniem Aplikacji, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych lub zaniechaniem ich aktualizacji,
  • szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Aplikacji,
  • szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich, a także szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi Yoniee,
  • szkody poniesione przez Użytkowników, a w szczególności Twórców, w związku z usunięciem z ich konta spowodowane naruszeniem przez nich postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY O KORZYSTANIE Z APLIKACJI I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 • Umowa o korzystanie z Aplikacji zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 • Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Aplikacji w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości email o treści „USUŃ KONTO” na adres email: hello@yoniee.com, podając jednocześnie swój numer telefonu, którego użył podczas rejestracji w Aplikacji. Konto Użytkownika zostanie usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Użytkownika.
 • W przypadku usunięcia konta Użytkownika zakupione przez niego YonieeToki nie podlegają zwrotowi,. W przypadku dokonania zamiany YonieeToków na Benefity usunięcie konta w Aplikacji nie wpływa na uprawnienia Użytkownika w zakresie Benefitów.
 • Yoniee może usunąć konto Użytkownika w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Usunięcie konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Yoniee umowy o korzystanie z Aplikacji. O usunięciu konta Użytkownika Yoniee niezwłocznie poinformuje go. W takim przypadku Użytkownik nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń względem Yoniee.
 • Twórca może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Aplikacji w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości email o treści „USUŃ KONTO” na adres email: hello@yoniee.com, podając jednocześnie swój numer telefonu, którego użył podczas rejestracji w Aplikacji. Konto Twórcy zostanie usunięte nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia wykorzystania przez Użytkowników wszystkich YonieeToków zakupionych u danego Twórcy, tj. zamiany ich na Benefity. Usunięcie przez Twórcę konta w Aplikacji nie wpływa na uprawnienia Użytkownika w zakresie zakupionych YonieeToków i możliwości zamiany ich na Benefity.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA APLIKACJI

 • Użytkownik uprawniony jest to złożenia reklamacji w związku z jakimikolwiek nieprawidłowościami związanymi z działaniem Aplikacji.
 • Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@yoniee.com.
 • Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
 • Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest podać co najmniej swoje dane umożliwiające jego identyfikację przez Yoniee oraz dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji. Dodatkowo Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.
 • Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez Yoniee, Yoniee zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.
 • Yoniee zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego do udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Użytkownika w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi Yoniee jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 • Jeżeli Yoniee nie ustosunkuje się w żaden sposób do reklamacji Użytkownika w terminie 30 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail, z którego wysłano reklamację lub na inny wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 • Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym dysponuje on następującymi możliwościami: rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/; prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami; prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE YONIEETOKÓW I BENEFITÓW

 • Wszelkie reklamacje Użytkownika wobec Twórców związane z YonieeTokami lub Benefitami, ich rozliczeniem, w tym płatnościami lub zwrotami płatności, powinny być zgłaszane wyłącznie bezpośrednio do danego Twórcy, na udostępniony przez niego w Aplikacji adres email.
 • W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Twórców w Aplikacji, Yoniee przekaże je bezpośrednio danemu Twórcy.
 • Twórca ponosi całkowitą odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących zakupu YonieeToków lub zamiany ich na Benefity, jak również wszelkich kwestii z tym związanych, na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące płatności internetowych Użytkownicy powinni zgłaszać bezpośrednio do poszczególnych dostawców usług płatniczych. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z warunkami danego dostawcy usług płatniczych. Reklamacje dotyczące płatności składane do Yoniee będą przekazywane poszczególnym dostawcom usług płatniczych, o czym dany Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Yoniee nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki opóźnienia bądź zwłoki w przekazaniu reklamacji do dostawców usług płatniczych za pośrednictwem Yoniee.

SPORY

W przypadku wystąpienia przez jakiekolwiek osoby z jakimikolwiek roszczeniami wobec Yoniee w związku z produktami, usługami, działaniami, treściami lub informacjami opublikowanymi w Aplikacji przez Użytkownika lub w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Yoniee z odpowiedzialności z tytułu szkód, strat i wydatków jakiegokolwiek rodzaju (w tym uzasadnionych honorariów prawników i kosztów prawnych) dotyczących takiego postępowania.

DANE OSOBOWE

Wszelkie reguły i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników określone zostały w Polityce Prywatności.

ZMIANY REGULAMINU

 • Yoniee zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny między innymi takiej jak:
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na proces korzystania z Aplikacji,
  • zmiany organizacyjnej lub prawnej w zakresie działania Aplikacji lub usług świadczonych przez Yoniee.
 • Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu w ustawieniach Aplikacji.
 • O dokonanej zmianie Regulaminu Yoniee poinformuje Użytkownika w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika bezpośrednio na jego konto w Aplikacji.
 • W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w punkcie 18.3 powyżej, może zostać skrócony w sposób adekwatny do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
 • Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez złożenie żądania usunięcia konta w terminie 7 dni od dnia udostępnienia przez Yoniee informacji o zmianie Regulaminu. W przypadku braku takiego żądania przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował nowy Regulamin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Aplikacji.
Made on
Tilda